top of page

REKISTERI- JA
TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Rekisterinpitäjä

ProFTraining Finland Oy (Y-tunnus: 2698695-5) 

Piennartie 18, 04430 Järvenpää

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Raisa Varsta, raisa@proftraining.fi, 040 412 9508

Rekisterin nimi

ProFTraining Finland -verkkosivuston asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus kun henkilö on rekisteröitynyt ProFTraining Finland Oy:n asiakkaaksi rekisteröityessään sivustolle tai ostaessaan verkkovalmennuksen/ohjaajakoulutuksen/lisenssin.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaiden tilausten käsittely, verkkovalmennusten/koulutusten hallinnointi sekä arkistointi. Tietoja voidaan käyttää ProFTraining Finland Oy:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

 

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan ProFTraining Finland Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite) ja tiedot tilauksista. 

Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja sähköpostitse, sekä muissa mahdollisissa tilanteissa joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle siten kuin se on verkkokaupan teknisen toimivuuden kannalta välttämätöntä. ProFTraining Finland -verkkokauppa sijaitsee Wix.comin palvelimella. Verkkokaupassa tehdyistä tilauksista tallentuu tieto Wix.com palvelimelle. Wix.comin tietosuojaseloste. ProFTraining Finland -verkkokauppa on toteutettu Ecwid, Inc. :n alustalle. Verkkokaupassa tehdyistä tilauksista tallentuu tieto Ecwidin palvelimille. Ecwidin tietosuojaseloste. Tietoa voidaan siirtää Wixin ja Ecwidin toimesta EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page