top of page

PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

Käyttöehtojen hyväksyminen ja soveltaminen

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan ProFTraining Finland Oy:n verkkopalvelun (myöhemmin ProFTraining) käyttöön. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää ProFTraining Finland Oy:n digitaalisia palveluja. Ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneiden että rekisteröitymättömien käyttäjien (myöhemmin käyttäjä) asiointiin. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä verkkovalmennus) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan.

ProFTraining Finland Oy pidättää oikeuden aika ajoin muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti.

ProFTrainingin digitaalisen sisällön käyttöehdot (24.11.2019 alkaen)

Tämä asiakirja on laillinen ja sitova sopimus asiakkaan ja ProFTrainingin (myöhemmin palveluntarjoaja) tarjoaman digitaalisen sisällön (jäljempänä palvelu) välillä. Se säätelee sitä, miten asiakas voi käyttää palveluntarjoajan palveluja ja mitkä ovat palveluntarjoajan velvollisuudet asiakasta kohtaan. Nämä sopimusehdot on luettava huolellisesti ennen palvelun käyttöä.

 

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan palveluiden ja julkaistun aineiston käyttöä koskevat ehdot, sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä EU:n tietosuoja-asetusta rekisteriselosteen mukaisesti.

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai poistaa palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä käyttäjän toimesta, palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

Palvelun sisältö ja toimittaminen

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy ProFTrainingin ja mahdollisten muiden, ProFTrainingin kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä: muut palveluntarjoajat) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Asiakastukea ja -palvelua voidaan tarjota tätä lyhyemmän ajan. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoajalla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi. 

 

Palveluntarjoaja voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta estää käyttäjän pääsyn palveluun ja/tai palvelun vastaanotto.

Käyttäjä vastaanottaa palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa itse palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Ylläpidolla on oikeus puuttua ilmeisiin väärinkäyttötilanteisiin.

 

Verkkokurssien materiaali on asiakkaan käytössä minimissään kurssin kuvauksessa mainitun verkkokurssin keston ajan. Palveluntarjoaja voi lakkauttaa, lopettaa tai poistaa kurssin kokonaan tarjonnasta, kun se on päättynyt.

Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

 

Palveluntarjoaja voi tarjota, välittää tai markkinoida palvelussa muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin ProFTraining katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa elementtejä, jotka sallivat palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia palvelun osia voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

 

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse.

 

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää käyttäjätunnustaan. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi ylläpitäjälle (info(a)proftraining.fi). ProFTraining voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

 

Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen palvelun käyttämistä.

 

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info(a)proftraining.fi.

Henkilötiedot

Palveluntarjoaja noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Palveluntarjoaja käyttää henkilötietoja ensisijaisesti sähköisiin palveluihin sisältyvien maksuttomien ja maksullisten palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle, mutta voi tarjota myös muita palveluja, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Käyttäjän tulee antaa palveluntarjoajalle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Palvelussa julkaistavan sisällön käyttäjien yhteystiedot ovat luottamuksellisia tietoja, joita palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän kirjallista lupaa. Kirjalliseksi luvaksi katsotaan sähköpostilla annettu lupa.

Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjän henkilötietoja tarjottuun palveluun liittyen, vastatakseen käyttäjän lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, kehittääkseen tuotteitaan ja palveluitaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin asiakassuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja voi käyttää käyttäjän toimittamia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, kuten rekisteriselosteessa on todettu.

Sopimuksen syntyminen ja palvelun ostaminen

Käyttäjä valitsee palvelun omiin tarpeisiinsa ja vastaa siitä, että ostaa itselleen sopivaa palvelua.

 

Käyttäjä on vastuussa siitä, että palvelua käytetään tilatun palvelun palveluehtojen mukaisesti. Kun käyttäjä painaa ”Osta” –painiketta, hän vahvistaa, että hän on yli 18-vuotias tai että hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa sopimuksen solmimiseen. Samalla hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Kaikkien asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen tulee pitää paikkaansa, eikä niistä saa puuttua olennaisia tietoja. Käyttäjällä on velvollisuus pitää tällaiset tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa.

Ostaessasi valmennuspaketin, käyttöoikeus paketin sisältöön on vain henkilöllä, jolle valmennuspaketti on tilattu. Valmennuspaketit ovat aina yhden hengen käyttöön (ellei muuta erikseen mainita) ja niiden sisältöä ei saa jakaa muille henkilöille millään tavalla.

 

Kun asiakas valitsee ostamansa palvelun, hän sitoutuu maksamaan kyseisen maksullisen palvelun hinnan.

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai kunnes asiakas tai palveluntarjoaja irtisanoo sen.  Palveluntarjoaja pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja sulkea asiakkaan tilin koska tahansa, jos asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän palvelua väärin.

Peruuttamisaika

Ostettua verkkovalmennusta ei voi peruuttaa. Verkkopalveluissa myytävissä tavaratuotteissa sovelletaan kuluttaja-asiakkaiden osalta kuluttajasuojalakia ja -ohjeistuksia. Tavaratuotteiden tilaus- ja toimitusehdot löytyvät täältä (linkki).

ProFTraining Finland Oy:n vastuu palvelusta

Palvelun käyttäjä hyväksyy ja käyttää palvelua sellaisena kuin se on. Lisäksi hän hyväksyy sen, että käyttäjä käyttää palvelua ja sen sisältöä kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata palvelua.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä, eikä muusta palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen ja ohjeiden soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkaansa pitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, palvelun puutteellisuuksista tai viivästyksistä.

ProFTraining ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys palvelusta.

ProFTraining ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina tulon tai ansion menetys, liiketoiminnan keskeytys, laitteiston, ohjelmiston, tiedon tai tiedostojen vahingoittuminen, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai sen käytön estymisestä. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän itse itselleen aiheuttamasta tai muille tuottamasta vahingosta, palvelun väärinkäytöstä tai muusta vastaavasta toimesta. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Vahingonkorvausta on vaadittava ProFTraining Finland Oy:lta kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.

Palvelussa annetut tiedot

Vaikka palveluntarjoaja yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä ProFTraining ole velvollinen hyvittämään asiakkaalle, jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos palvelussa on virheellisiä hintatietoja.

Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Palveluntarjoaja ei lain sallimissa puitteissa myönnä nimenomaista tai epäsuoraa takuuta palveluille tai tuotteille, niiden laadulle, sisällölle tai sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei lisäksi takaa, vakuuta tai kannata yhtäkään tuotetta tai palvelua, joita mainostetaan tai tarjotaan kolmannen osapuolen toimesta palvelussa tai siihen linkitetyllä verkkosivulla tai joita mainostetaan bannereissa tai muutoin, tai ota niistä vastuuta. Palveluntarjoaja ei ole myöskään millään tavoin vastuussa asiakkaan ja palvelussa tai sen kautta mainostettuja tuotteita tarjoavien kolmansien toimittajien välisestä asioinnista. Kuten mitä tahansa kautta tai missä tahansa hankitun minkä tahansa tuotteen tai palvelun kohdalla asiakkaan tulisi käyttää myös tässä tapauksessa omaa harkintakykyään ja olla varovainen. Mikään palvelun asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti antama tieto ei muodosta palveluntarjoajan myöntämää takuuta.

Asiakkaan vastuu

Käyttäjän tulee aina itse arvioida palvelussa tai käyttäjälle muutoin palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet. Tarvittaessa ja vähänkään epäselvissä tilanteissa käyttäjän tulee konsultoida lääkäriä tai terveydenhuollon asiantuntijaa ennen palvelun ostamista.

Käyttäjä vastaa palvelun käytöstä sekä palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia, tai ole käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, palveluntarjoajalle, palveluntarjoajan sopimuskumppaneille, palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon.

Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin

Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Palveluntarjoajalla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan palvelun kautta palvelun julkisille alueille (kuten Facebook, Twitter) lähettämää tai välittämää aineistoa palveluntarjoajan liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajalta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Sallittu ja kielletty linkitys palveluun

Asiakas ei saa kopioida, monistaa, siirtokopioida, julkistaa, jakaa tai muutoin käyttää jotakin palvelun osaa tai sisältöä (mukaanlukien harjoitusohjelmat, videot, kuvat ja tekstit) tavalla, jota ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallittu. Edellä mainitun lisäksi asiakas sitoutuu pyrkivänsä kohtuudella varmistamaan, ettei palvelua ja sen sisältöä käytetä luvattomasti.

Tietosuoja ja tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan omien välineiden ja järjestelmien tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

bottom of page